Wielkopolska Rada 30

Wielkopolska Rada Trzydziestu jest zespołem opiniotwórczo-doradczym, działającym przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu. Obszar aktywności Rady obejmuje problematykę związaną z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne, potencjał naukowo-badawczy, jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny rozwój województwa wielkopolskiego. Przewodniczącym Rady jest Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a wiceprzewodniczącymi Pani Zuzanna Szczudlik, Prezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Pan Leszek Kaszuba, Wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie.

rada-30
bcc

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 23 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.
Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: Angela Merkel, George Bush, Krzysztof Penderecki, Jacques Chirac, Bill Clinton, Norman Davies, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa i Tony Blair.

fkib

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, jako organizacja pozarządowa, od 24 lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym południowej wielkopolski, w szczególności subregionu kaliskiego.
Oferta FKIP obejmująca usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe oraz wynajem powierzchni, skierowana jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, pracowników oraz mieszkańców.

igpw

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski od początku swojego istnienia podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w różnych formach organizacyjnych, gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kontaktów gospodarczych, legalizuje dokumenty handlowe i ekspertowe oraz udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów. Wszystkie działania Izby ukierunkowane są na wspieranie i promocje firm członkowskich.

iphpw

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski ustawicznie dostosowuje swoją strategię i plany operacyjne do zmieniającej się rzeczywistości. Naszym dążeniem jest uczynienie z Izby silnego reprezentanta środowiska gospodarczego Południowej Wielkopolski oraz liczącego się partnera dla innych uczestników życia gospodarczego, politycznego i społecznego. Członkom zapewniamy kontakty z innymi przedsiębiorcami, zarówno biznesowe jak i towarzyskie.

kidp

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na rzecz przedsiębiorców i doradców podatkowych. Działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wspiera podatników oraz doradców podatkowych poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

kig

Konińska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców na zebraniu założycielskim w dniu 28.06.1990 roku.
Konińska Izba gospodarcza jest instytucją pozarządową, zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego istnienia KIG podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia informację dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.
Wszystkie działania Izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale i nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone.

nig

Terenem działania Izby jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą miasto Nowy Tomyśl. Jej celem jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego i intelektualnego swoich członków oraz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu nowotomyskiego i województwa wielkopolskiego.

pig

Pleszewska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 2000r. z inicjatywy podmiotów gospodarczych powiatu pleszewskiego oraz władz samorządowych. W chwili obecnej zarejestrowanych jest ponad 50 firm reprezentujących różne działy gospodarki: przemysł spożywczy i obrabiarkowy, kotlarstwo, handel, bankowość, transport.
Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

pigieik

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji od 1995 r. reprezentuje interesy polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych z różnych branż. Izba działa na rzecz rozwoju polskiego eksportu, obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych a także kojarzenia partnerów w kraju i za granicą. Zasięg terytorialny działań obejmuje wszystkie kontynenty.

ppnt_new_2019

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.
Naszą misją jest komercjalizacja wiedzy i technologii. Specjalizujemy się w chemii, fizyce, biotechnologii i IT. Prowadzimy także własne badania naukowe. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiadamy status jednostki naukowej.
Świadczymy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu oraz nauki, budując przyjazne i kreatywne otoczenie dla młodych talentów. Oferujemy wsparcie w zakresie kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami. Zapewniamy przestrzeń do prowadzenia własnego biznesu oraz badań laboratoryjnych.
W PPNT realizujemy międzynarodowe projekty, organizujemy szkolenia i konferencje a także inkubujemy, wspomagając powstawanie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działających w oparciu o nowe technologie. Park tętni życiem!
W naszych działaniach dążymy do tego, by PPNT stanowił kluczowy węzeł wiedzy oraz technologii w regionie, i by był jednym z liczących się aktorów krajowego systemu innowacji, wyznaczającym nowe trendy rozwojowe dla instytucji otoczenia biznesu.

prpw

Pracodawcy RP – Wielkopolska to organizacja samorządowa, która powstała w 2003 roku na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Związek Pracodawców WIPH, a po zmianie pod nazwą Pracodawcy RP – Wielkopolska.
Podstawowym zadaniem stawianym przed organizacją było reprezentowanie interesów przedsiębiorców, w szczególności skupionych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w stosunkach z pracobiorcami oraz stroną reprezentującą organy władzy państwowej. Byliśmy i jesteśmy organizacją zabiegającą o respektowanie praw pracodawców w relacjach ze stroną rządową oraz związkami zawodowymi. Działalność naszej organizacji opiera się na społecznej pracy członków, czyli na zasadach całkowicie nieodpłatnych.

rig

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powstała w dniu 31 stycznia 1996 roku i jest wpisana do rejestru izb gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. RIG zrzesza obecnie 74 przedsiębiorstwa różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz statut.
Misją Regionalnej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez członków Izby.

riph

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie jest organizacją powstałą w 1991 roku. Zrzesza przedsiębiorców czujących potrzebę realizacji wspólnych działań na rzecz gospodarki i przedsiębiorczości. Podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Priorytetowym celem działania Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia gospodarcze i społeczne (np. targi, akcje krwiodawstwa, wspieranie szkolnictwa zawodowego). Ponadto świadczy szereg usług jak szkolenia, doradztwo, szkolenia „szyte na miarę” czy usługi obejmujące legalizację dokumentów handlowych. Tematyka świadczonych usług to m.in. fundusze unijne, ochrona danych osobowych, ochrona środowiska, prawno-administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, mentoring, mediacja i arbitraż, podatki, rachunkowość, prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie stworzyła model studiów dualnych. Członkowie Izby tworzą Radę Biznesu, która wspiera samorząd lokalny oraz inicjuje działania, które przyczyniają się do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego.

sgww

MISJA:
Wyłanianie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z regionu Wielkopolski wobec; samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parlamentarzystów oraz innych partnerów.

PROWADZONE DZIAŁANIA:
Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.
Dążenie do uzyskania wpływu reprezentowania środowiska na samorządy terytorialne, parlamentarzystów i Rząd w zakresie spraw związanych z gospodarką.
Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii o stanie gospodarki.
Delegowanie, na wniosek Rządu, Parlamentu i poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, swych przedstawicieli do ich organów doradczych.
Propagowanie i prowadzenie działań o charakterze oświatowym, naukowym, naukowo - technicznym, w tym działań o charakterze proekologicznym w zakresie spraw związanych z rozwojem regionu, w tym działań o zasięgu międzynarodowym i międzyregionalnym.

ZAKRES DZIAŁAŃ
Ochrona praw:
– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
– Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Nauka, kultura, ekologia:
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Wspieranie organizacji pozarządowych.

chkg_logo

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy od 25 lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym północnej Wielkopolski. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej, upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej, ochronę interesów zawodowych członków, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów. ChKG współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, a także występuje z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy, administracji i organów samorządowych. Najważniejszymi formami działania CHKG są wystawy gospodarcze pod nazwą Chodzieskie Targi Gospodarcze „Promocje” dla firm z Chodzieży i okolic; spotkania z czołowymi przedstawicielami sfer rządowych i gospodarczych, sponsorowanie i współorganizacja masowych imprez rekreacyjnych w mieście, spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

socp

STOWARZYSZENIE OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wspiera i stwarza warunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim poprzez:
• Inkubator Przedsiębiorczości - wynajem lokali użytkowych, usługi okołobiznesowe, usługi szkoleniowe,
• Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - udzielanie pożyczek na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe,
• Centrum Informacji.

swpk

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jest organizacją osób prawnych-jednostek samorządu terytorialnego powiatu kościańskiego. Działalność statutowa to szeroko rozumiane wspieranie i tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, rozwój społeczno-gospodarczy, ograniczanie bezrobocia, prowadzenie działalności oświatowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych www.owp.koscian.net.

swppg

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) działa od 2005, założone przez samorządy z terenu powiatu gostyńskiego. SWPPG wspiera lokalną przedsiębiorczość tworząc warunki rozwoju dla MŚP poprzez działalność informacyjną, szkoleniową oraz doradczą. Stowarzyszenie realizuje projekty z zakresu doradztwa zawodowego, inkubacji know-how oraz wsparcia eksportu.

tig

Turecka Izba Gospodarcza – Instytucja Otoczenia Biznesu, podmiot non – profit, oferująca usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w szerokim zakresie: informacyjnym, szkoleniowym, doradczym. Jako ośrodek innowacji – realizujemy działania promocyjne i innowacyjne dla inkubacji przedsiębiorstw, transfery technologii i dostarczamy usług proinnowacyjne, aktywizujące współpracę nauki z biznesem.

ugrs

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości jest instytucją o ponad 20-letnim doświadczeniu, działającą w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej i integracji społeczności lokalnej. Wspiera przedsiębiorców zapewniając dostęp do informacji, doradztwa i finansowania zewnętrznego, poprzez prowadzone fundusze pożyczkowe.

wck

Wielkopolskie Centrum Klasteringu (WCK) – koordynator wielkopolskich Inicjatyw Klastrowych. Organizuje warsztaty, współpracuje z samorządem regionu. Monitoruje potrzeby, inspiruje do powstania nowych inicjatyw. Promuje oferty regionalnego środowiska naukowego oraz dobre praktyki w budowaniu partnerstwa prorozwojowego. Integruje wielkopolskie środowisko klastrowe a także jest członkiem Komisji Certyfikującej.

wib

Wielkopolska Izba Budownictwa powstała w 1992 r. Zrzesza podmioty z branży budowlanej. Broni interesów członków, a także reprezentuje ich wobec instytucji kontrolnych. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie nawiązywania kontaktów z członkami.
Izba promuje interesy członków na forum samorządu terytorialnego, rządu i parlamentu.
Przy Izbie funkcjonuje Centrum Mediacji Gospodarczej i Gospodarczy Sąd Arbitrażowy.

wig

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa różnych branż na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Działamy od 2000 roku. Zrzeszamy obecnie 50 firm. Nasza siedziba mieści się w budynku Starostwa. Współpracujemy z firmami, organizacjami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu na terenie naszego powiatu i powiatów sąsiednich dla wspierania rozwoju gospodarczego „naszej małej ojczyzny”.

wiph

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentuje i chroni obecnie interesy gospodarcze prawie 200 firm. Powstała w 1989 roku. Jest organizacją o charakterze regionalnym, funkcjonującą w ramach samorządu gospodarczego. Jej prezydentem od 1996 roku jest Wojciech Kruk. Firmy członkowskie WIPH mają dostęp do szerokiego pakietu usług. Mogą między innymi korzystać z konsultacji z ekspertami w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej na inwestycje i szkolenia pracowników. Mają także możliwość uczestniczenia w konsultacjach z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego czy finansów. WIPH prowadzi również różnego rodzaju seminaria, szkolenia, konferencje i spotkania. Wiele uwagi poświęca prowadzeniu działalności proinnowacyjnej i proeksportowej.
Z myślą o wielkopolskim środowisku gospodarczym Izba organizuje wydarzenia biznesowe, a także imprezy cykliczne, takie jak Forum Gospodarcze Metropolii Poznań. Od 2016 roku Izba posiada swój oddział także w Gnieźnie. Od 2007 roku działa przy Izbie Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, będący największym tego typu sądem w Wielkopolsce. Daje on przedsiębiorcom możliwość szybkiego i nisko kosztowego rozstrzygania sporów.
W ostatnich latach WIPH zrealizowała też szereg projektów ze środków UE, których obszar merytoryczny spójny jest z tematyką i celami jej działań na rzecz przedsiębiorców, ich innowacyjnego rozwoju i wzmacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej – min. „As Odpowiedzialnego Biznesu”, „Centrum Arbitrażu i Mediacji”.

wir

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR) działa od 1919r. jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzesza 44 Cechy i 9 Spółdzielni Rzemieślniczych,
które na zasadzie dobrowolności zrzeszają blisko 5000 zakładów rzemieślniczych.
Do zadań WIR należy:
- przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających,
- organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów,
- udzielanie informacji,
- organizowanie wystaw, targów, kiermaszów w kraju i za granicą,
- pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy firmami.

wkk

Wielkopolski Klub Kapitału to czołowa organizacja biznesowa w Wielkopolsce, którą cechuje wysoka aktywność i skuteczność w działaniu. Od ponad 25 lat Klub z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców. Aktualnie zrzesza ponad stu członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 30 000 pracowników.
Aktywne działania Klubu to nie tylko regularne, ciekawe spotkania członkowskie, wparcie w rozwoju firm na rynkach zagranicznych, czy promocja społecznej odpowiedzialności biznesu, to także liczne inicjatywy wspierające rozwój wielkopolskiego biznesu i skuteczny lobbing, dzięki którym Członkowie Klub mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

wzhu

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług to organizacja samorządu zawodowego wielkopolskich przedsiębiorców. Najważniejszym zadaniem organizacji jest wszechstronne wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez jej Członków oraz obrona i reprezentowanie ich interesów zawodowych. Jako doświadczeni praktycy biznesu, wiemy, że prowadzenie każdej firmy wymaga wiele czasu, energii i zaangażowania.

wzpl

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). Skupia czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników.
Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan WZP Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbając o ich wizerunek. WZP Lewiatan opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Członkowie i eksperci Związku opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

you-nick-logo

YouNick Technology Park Poznań to pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny. Od ponad 10 lat stanowi miejsce rozwoju dla innowacyjnych ludzi, pomysłów i biznesów. Świadczymy usługi z myślą o człowieku: najemcy, pracowniku, pomysłodawcy i odbiorcy innowacji. Nasza rola polega na dostarczeniu ludziom wartości z najnowszych technologii i osiągnięć nauki. Rozwijamy produkty i usługi. Finansujemy innowacyjne pomysły, przekształcając je w biznesy oparte na unikalnej wartości dla klienta. Dostarczamy przestrzeń pracy przyjazną dla ludzi i biznesu.

zppw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska
Z Grecji pamiętamy o mądrości, prawdzie i cnotach ludzkich. Z Rzymu wspominamy prawo, odwagę i honor. Z Chrześcijaństwa przywołujemy etykę, wolną wolę i tolerancję dla innych ludzi. Do kultury cywilizacji łacińskiej staramy się dołożyć poszanowanie etosu pracy i jej owoców. Opowiadamy się za wolnością powiązaną z odpowiedzialnością.
www.zpp.poznan.pl